វត្តសិរីឧត្តមពោធិជំុ Chùa Pô Thi Chum xây dựng một ngôi sala mới

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​កន្លង​ហើយ ​ព្រះ​សង្ឃ ជា​មួយ​គណៈ​កម្មការ ​វត្តសិរី​ឧត្តមពោធិជុំ ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ថាមដូង ​ស្រុក​មីស្វៀង ​ខេត្ត​ឃ្លាំង​ បាន​ចួបជុំគ្នា​ ព្រមទាំង​បរិស័ទ ដើម្បី​កសាង​សាលាថ្មី ដោយ​ហេតុ​សាលា​រាល់​ថ្ងៃ​ពេល​មាន​ភ្លៀង​មក​គឺ​​សឹងថា​មិន​អាច​គង់​នៅ​បាន។

Chùa Pô Thi Chum xã Tham Đôn huyện Mỹ xuyên tỉnh Sóc Trăng, đã được Quản trị chùa thống nhất để xây dựng một ngôi sala mới. Nhằm giải quyết vấn đề mưa, chùa đã lên kế hoạch xây dựng một ngôi sala mới. Điều đáng mừng là việc xây dựng ngôi sala mới sẽ góp phần tạo nên một không gian linh thiêng và thuận tiện hơn cho các tín đồ tôn giáo.

សាលានេះបើតាមដំណឹងអំពីព្រះសង្ឃ ក៏ដូចជាគណៈកម្មការ ឱ្យបានដឹងថា  សាលាមានទំហំធំហើយខ្ពស់។

រូបភាព​ថ្ងៃ​ផ្តើម​កសាងសាលាថ្មីវត្ត​សិរីឧត្តមពោធិជំុ

Hình ảnh trước ngày Xây Dựng ngôi Sala mới

ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសីលហើយពេលនោះព្រះសង្ឃវត្តសិរីឧត្តមពោធិជុំព្រមទាំងគណៈកម្មការញោមវត្តបានទៅទីកន្លែងដែលរៀបចំត្រៀមនិងកសាងសាលាថ្មីហើយពេលនោះដែរ។យើងបានរៀបចំមានផ្លែឈើផ្កាជាមួយរូបព្រះពុទ្ធដើម្បីប្រារព្ធពិធីផ្សាយនៅមេត្តាផងដល់ពពួកសត្វ។ដែលបានមកនៅទីកន្លែងនោះគឺសូមឲ្យពួកទាំងអស់នោះ។ទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលណាដែលយើងកសាងសាលារួចស្រេចហើយអ្នកទាំងអស់នោះអាចវិលមកវិញបានហើយការដែលធ្វើឡើងបែបនេះគឺយើងមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ពួកទាំងអស់នោះ។នេះគឺសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនៅពេលនោះ។

រូបភាព​ថ្ងៃ​ផ្តើម​កសាងសាលាថ្មីវត្ត​សិរីឧត្តមពោធិជំុ

Hình ảnh trước ngày Xây Dựng ngôi Sala mới

រូបភាព​ថ្ងៃ​ផ្តើម​កសាងសាលាថ្មីវត្ត​សិរីឧត្តមពោធិជំុ

Hình ảnh trước ngày Xây Dựng ngôi Sala mới

រូបសាលាដែលនៅខាងក្រោយខ្នងព្រះសង្ឃគឺថាព្រះសង្ឃវត្តសិរីឧត្តមពោធិជុំបានបង្កើតឡើងទុក្ខសម្រាប់បងប្អូនជិតឆ្ងាយ។ទស្សនាឃើញមុន។ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលកសាងគឺធ្វើឲ្យងាយស្រួល។ដល់ជាងដែលសាងសង់សាលានេះផងដែរ។

រូបភាព​ថ្ងៃ​ផ្តើម​កសាងសាលាថ្មីវត្ត​សិរីឧត្តមពោធិជំុ

Hình ảnh trước ngày Xây Dựng ngôi Sala mới

 

2 thoughts on “វត្តសិរីឧត្តមពោធិជំុ Chùa Pô Thi Chum xây dựng một ngôi sala mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *