វត្តខ្មែរ Các chùa Khmer

សួស្ដីបងប្អូននេះជាព័ត៌មានដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានផ្ដិតយកនូវបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃតាមបណ្ដាលវត្តខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមដែលយើងធ្លាប់ហៅថាខ្មែរក្រោម។