កាលវិភាគ បាលីទី ០១

លោកម្ចាស់សរសេរមេរៀន​ទៅមុន ដើម្បីងាយ​ស្រួលដល់ការបង្ហាត់ពេលចូលសាលារៀន Pali 01 Chùa Pô Thi Chum Tham Đôn – Nỹ Xuyên -Sóc Trăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *